17:14 EDT Thứ ba, 02/09/2014
TRƯỞNG THCS EATUL - MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN - 2014

Giới thiệu

Cán bộ quản lý nhà trường

BAN GIÁM HIỆU - CHỦ TỊCH CĐ - TỔNG PHỤ TRÁCHHIỆU TRƯỞNG1. Thầy Bùi Đình Thảo  - Sinh ngày 12 tháng 10 năm 1964Quê quán: Nam Đàn - Nghệ AnĐảng viên - Bí thư Chi bộ Tốt nghiệp Đại học Ngữ văn. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.Vào ngành GD: tháng 8 năm 1986.----------------------PHÓ...

Thăm dò ý kiến

Ra mắt website trường THCS EATUL ?

Rất đẹp & chuyên nghiệp

Dễ sử dụng

Bình thường

Phù hợp với với Giáo Dục&Đào Tạo

Tất cả các ý kiến trên

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2012

Thứ sáu - 23/11/2012 03:10
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2012

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2012

Mời các đồng chí đảng viên xem mẫu: Kiểm điểm thực hiện NQTW4 và Đánh giá cuối năm 2012
ĐẢNG BỘ EATUL                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ trường THCS EaTul
                             EaTul, ngày …. tháng 11 năm 2012
 
 
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4( khóa XI)
“ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”
---------
Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 24-02-2012; Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 18 /4/2012; Kế hoạch số 30-KH/HU; Hướng dẫn số 02-HD/HU, ngày 16/5/2012; Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 08 tháng 06 năm 2012 của Đảng ủy xã EaTul về Kiểm điểm, tự phê bình, phê bình thực hiện Nghị quyết số 12. Hội nghị lần thư tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.
Xin kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4( khóa XI) như sau:
I/ Sơ lược về bản thân:
- Họ và tên: …………………………………..
- Sinh ngày: …… tháng ……. năm 19…….
- Quê quán: …………………………………………………….
- Dân tộc: ……………………..
- Ngày vào đảng: …………………………………
- Chính thức:  ………………………………………..
- Chức vụ hiện nay:
- Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ trường THCS EaTul, thuộc Đảng bộ xã EaTul, huyện Cư M’gar.
II/Nội dung kiểm điểm:
1- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về  tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:
a) Ưu điểm:
- Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ  nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp;
- Kiên quyết bảo vệ các đúng, chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng;
- Nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng;
- Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước cũng như các qui định của Ngành giáo dục; không tính toán so bì hơn thua trong việc nhận nhiệm vụ;
 - Quan tâm thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, sống trung thực, lành mạnh, không xa hoa lãng phí, hết lòng vì nhiệm vụ chung;
- Trong cơ quan, bản thân luôn thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, luôn đoàn kết, luôn chống mọi biểu hiện bè phái, ỷ lại, luôn quan tâm, chia sẽ, gần gũi với đồng nghiệp;
- Thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm.
b) Khuyết điểm: ……………………………………………………
2. Kiểm đểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý:
a) Ưu điểm:…………..
b) khuyết điểm: ……….
3. Nguyên tắc tập dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
a) Ưu điểm:
- Thành tích đã đạt: Trong năm học 2011-2012 đạt danh ………………...
- Kết quả chỉ đạo các lĩnh vực công tác được giao:
Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch của Ngành, của chuyên môn, nhà trường thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt mọi công việc mà Ngành và nhà trường giao phó.
+ Đối với công tác ………………….: Là một ……………………….. luôn gương mẫu và thực hiện tốt các kế hoạch của nhà trường và của ngành giáo dục. ……………………………………………………………………….
+ Đối với công tác quản lý: ……………………………………
…………………………………………………………………..
Là một đảng viên tôi thường xuyên giữ mối liên hệ chặt với chi uỷ và gương mẫu thực hiện mọi nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
b) Khuyết điểm:
- Đôi khi còn chưa linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.
         
          - Chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.
3- Những ý kiến đóng góp ý của Ban thường vụ, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4- Biện pháp sửa chữa, khắc phục tồn tại, hạn chế:
          - Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.
          - Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.
          - Tiếp tục kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.
           
 Nhận xét của ban chi ủy                              Người kiểm điểm
  ( ghi rõ nhận xét, kí tên)                                                  ( Kí - họ tên)
 
 
 
 
 
 
                                                                             -------------------------
ĐẢNG BỘ XÃ EATUL ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG CẤP 2  
EaTul,  ngày … tháng 11 năm 2012
 
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2012
 
Họ và tên:……………………………………………… Ngày sinh:    ……………………………
Ngày vào đảng: …………………………….. Chính thức:………………………………………
Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………………..
Thuộc Đảng bộ xã EaTul.
 
ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM
(Nêu ưu, khuyết điểm chính theo 4 tiêu chuẩn và yêu cầu phấn đấu)
            - Về tư tưởng chính trị:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
            - Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
            - Về tổ chức kỷ luật:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
* Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
* Biện pháp khắc phục (nếu có):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
* Tự phân loại Đảng viên:
o       Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.             
o       Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.                  
o       Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ                                         
Ngày       tháng       năm
    NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
 
 
CHI BỘ: ………………………………………………………
Ý KIẾN NHẬN XÉT
VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ
1. Ý kiến nhận xét của chi bộ (tóm tắt):
* Mặt mạnh:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 
* Mặt hạn chế:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Kết quả biểu quyết của chi bộ xếp loại đảng viên:
Xếp loại đảng viên:………………………………………………………………………………………
Tổng số đảng viên chi bộ: ……………………………… Số tán thành:  ..…..  đ/c đạt tỉ lệ ……. %
Không tán thành: …………..  đ/c đạt tỉ lệ ……………….. %
TM. CHI BỘ
    BÍ THƯ
 
 
 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ
Tập thể Đảng ủy xã EaTul xem xét và đề nghị Huyện uỷ CưM’gar xếp loại đảng viên năm 2010:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm  ………
TM. ĐẢNG ỦY
     BÍ THƯ
 
Ghi chú: Bản tự kiểm điểm này
được lưu vào hồ sơ đảng viên.                                  
 

Tác giả bài viết: BĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thời Tiết

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 3


Hôm nayHôm nay : 971

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1655

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 460456

Cụ Nguyễn Tri Phương

Thống lĩnh quân sự chống Pháp

Năm Mậu Ngọ (1858), tàu chiến Pháp đến uy hiếp Đà Nẵng, vua Tự Đứccử ông làm Quân thứ Tổng thống đại thần trực tiếp chỉ huy quân đội chống lại. Với vũ khí tối tân, Pháp đã uy hiếp và phá hủy một số...

Cập nhật : Thứ hai - 26/12/2011 10:45

Thành viên đăng bài

Gửi Bài Viết